Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Феномен обдарованості

 

 

                       

                                                              «Якщо в сучасному світі ми не будемо мати особистостей,  які  конструктивно реагують на щонайменші зміни у загальному розвитку, ми можемо загинути, й це  буде тією ціною, яку ми заплатимо за відсутність творчості»    

                          К. Роджерс                 

Найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності досягають держави, які мають високий інтелектуальний та творчий потенціал нації. Саме тому одним з основних завдань системи національної освіти України є формування творчо активної особистості, що здатна на творення інновацій. Соціальні, технічні та наукові перетворення, які відбуваються в суспільстві, поставили перед системою української освіти гострі проблеми, однією з яких є проблема виявлення, розвитку та навчання обдарованої учнівської та студентської молоді.

У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей та молоді. За визначенням учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які потрібно орієнтувати педагогів та практичних психологів, є: концепція обдарованості, психодіагностика, прогнозування розвитку обдарованих дітей та молоді, психолого-педагогічні технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

РОЗДІЛ  І.

ПРОБЛЕМИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ

159.928

 П 22         Пашнєв Б. К. Психодіагностика обдарованості / Б. К. Пашнєв. – Х. : Основа, 2007. – 128 с.

        В дослідженні представлено аналіз та розробки найдостовірніших психодіагностичних методик вивчення інтелектуального розвитку особистості: тест творчого мислення П. Торренса, опитувальник особистісної схильності до творчості Г. Девіса, тест «Шкала прогресивних матриць» Дж. Равена. Представлено інструкції з використання та опрацювання здобутих результатів. Наведено відповіді на найбільш поширені запитання з проблеми визначення та діагностування обдарованої особистості.

          Для психологів, педагогів, батьків.

159.928.22

  П 86                Психологічна діагностика обдарованості : монографія / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник ; за ред. Р. О. Семенової. – К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 172 с.

     У монографії представлено результати теоретико-емпіричних досліджень науковців лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, які присвячено методологічним основам психодіагностики обдарованості на різних етапах онтогенезу. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного обстеження залежно від віку та типу обдарованості. Проаналізовано феномен обдарованості у контексті сучасного освітнього середовища.
        Монографію адресовано науковцям, аспірантам, викладачам психологічних дисциплін, педагогам, які мають справу з навчанням та вихованням обдарованих дітей і учнівської молоді.

159.928

  П 86          Психология одарённости: от теории к практике / под ред. Д. В. Ушакова. – М. : ПЕР СЭ, 2000. – 80 с.     

        Книга написана відомими фахівцями з психології обдарованості. Видання містить сучасні наукові відомості про природу обдарованості, методи виявлення обдарованості особистості та її розвитку. Представлено окремі діагностичні методики, тести, спрямовані на оцінку інтелекту та креативності. Проаналізовано співвідношення творчих здібностей та інтелекту. Акцентовано увагу на художній обдарованості дорослих і дітей.
        Книга буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами обдарованості.

РОЗДІЛ ІІ.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

159.928

 А 67       Аніскіна Н.  Педагогічна підтримка обдарованості  / Надія Аніскіна. – К. : Шкільний світ, 2005. – 128 с.

       У посібнику окреслено проблеми, які виникають у взаємодії педагогів  з обдарованими дітьми. Розкрито досвід навчальних закладів щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості школярів. На прикладі освітніх закладів Донецької області проаналізовано інноваційну діяльність педагогічних колективів, що сприяє розвитку обдарованості в процесі науково-дослідницької діяльності учнів.
       Для керівників шкіл, учителів, класних керівників, батьків.

159.928

 Л 22    Ландау Э. Одаренность требует мужества: психологическое сопровождение одаренного ребенка / Э. Ландау ; пер. с  нем. А. Голубева. – М. : Академия, 2002. – 144 с.

       У книзі представлено багаторічний досвід відомого ізраїльського психолога та психотерапевта Е. Ландау з психологічних досліджень обдарованості та креативності особистості, психологічної підтримки обдарованих дітей, підлітків та їх батьків. В основу книги покладено публікації автора з проблем обдарованості та креативності, інтелектуальної творчості дітей, лідерства, ігрової моделі навчання.
       Для педагогів, шкільних психологів, психотерапевтів, батьків, студентів – майбутніх психологів.

159.928(075.8)

  Л  42              Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников : учебное пособие / Н. С. Лейтес. – М. : Академия, 2000. – 320 с.

       В посібнику розглянуто вікові та індивідуально-типологічні особливості розумової обдарованості школярів. Представлено конкретні описи трьох основних періодів шкільного дитинства та різні варіанти процесу вікового розвитку школярів. Книга написана на матеріалах спеціальних психологічних спостережень, які проводилися в загальноосвітніх закладах. Проаналізовано найефективніші методи виявлення та вивчення обдарованих дітей.
       Рекомендовано як додатковий посібник до навчальних курсів «Дитяча та вікова психологія», «Психологія індивідуальних відмінностей», до спецкурсу «Психологія обдарованої дитини».

159.928.22(075.8)

  М 15         Макаренко Н. М. Самостійне вивчення курсу «Психологія обдарованої дитини» : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Н. М. Макаренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 186 с.

        У посібнику в стислій, зручній формі висвітлено основні аспекти проблеми психологічного феномену обдарованості. Посібник містить систематизований теоретичний матеріал з проблеми обдарованості, велику кількість методик для діагностики обдарованості, завдання для самоперевірки та контролю знань, пропозиції щодо організації тренінгової роботи з обдарованими дітьми, авторське бачення системного підходу до вивчення проблеми. Структура тематичного інформаційного масиву спрямована на успішне засвоєння курсу. Розділи розроблено в контексті впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

        Зміст посібника має теоретичний та прикладний характер і призначений для самостійного засвоєння курсу «Психологія обдарованої дитини» студентами педагогічних вишів, для впровадження в роботу педагогів навчально-виховних закладів.

 

159.928.22

  О-13         Обдаровані діти : діагностика та супровід / упоряд. Т. Червонна. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

       Добірка статей збірника презентує досвід практичних психологів України. Розглянуто роботу з дітьми, які відзначаються підвищеним рівнем розумового розвитку на різних вікових етапах. Творчість, новизна та оригінальність діяльності дітей виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. Враховуючи обдарованість як чинник успішної життєдіяльності дитини, автори наголошують на особливій увазі до їх саморозвитку, самореалізації. В книзі представлено психологічний інструментарій визначення рівня розвитку обдарованої особистості.

       Для практичних психологів галузі освіти, методистів, педагогів, батьків.

159.928

О-40     Одаренные дети / под ред. Г. Бурменской, М. Слуцкого ; пер. с англ. Д. Линника. – М. : Прогресс, 1991. – 376 с.

       Автори збірника – зарубіжні психологи К. Текекс, М. Карне, К. Абромс – знайомлять зі спеціально розробленими програмами відбору, навчання і розвитку обдарованих дітей. Представлено конкретні шляхи вирішення проблеми розвитку обдарованої дитини в сім’ї та суспільстві. Проаналізовано спеціальну програму соціальної, психологічної та педагогічної допомоги обдарованим дітям, а також тим фахівцям, які працюють з обдарованими дітьми.

       Для батьків, вихователів, учителів, шкільних психологів.

159.928(07)

  О-40        Одаренный  ребенок: особенности обучения : пособие для учителя  / Н. Б. Шумакова, Н. И. Авдеева, Л. Е. Журавлева ; под ред. Н. Б. Шумаковой. – М. : Просвещение, 2006. – 239 с.

        Посібник присвячено актуальним питанням навчання й виховання обдарованих школярів. В ньому вміщено необхідний теоретичний і навчально-методичний матеріал, що дозволяє використати запропонований в посібнику варіант навчання в практиці роботи з обдарованими дітьми як в умовах загальноосвітньої школи, так і в спеціалізованих школах. Головна особливість посібника пов’язана із здійсненням цілісного підходу до побудови освітнього процесу для обдарованих дітей, який засновано на інтеграції освітніх ресурсів базової й додаткової освіти дітей.

        Видання адресовано педагогам і шкільним психологам, які працюють з обдарованими дітьми, також певний інтерес посібник може представляти для студентів – майбутніх психологів.

159.928

   П  84    Проценко О. Розвиток здібностей та обдарувань у дошкільників / Оксана Проценко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

       Автором посібника проаналізовано різні підходи до визначення обдарованості та творчих здібностей дітей. Запропоновано психодіагностичні методики виявлення інтелектуальних здібностей дошкільників; програми розвитку обдарованості та творчих здібностей для дітей 5-6 років. Представлено рекомендації щодо складання індивідуалізованих програм навчання та розвитку в умовах дошкільного навчального закладу. Проаналізовано основні напрями роботи психолога з обдарованими дітьми.

       Для практичних психологів, методистів дошкільних закладів, вихователів.

159.928(075.8)

  П  86             Психология одаренности детей и подростков : учебное пособие / под ред. Н. С. Лейтеса. – М. : Академия, 2000. – 336 с.

       Головна особливість посібника – віковий підхід до проблеми обдарованості. Розкрито досвід виявлення та вивчення обдарованих дітей, зокрема їх інтелектуальної обдарованості в галузі мистецтва. Розглянуто способи виявлення мистецької обдарованості дітей (художньо-образотворча обдарованість, здібності до літературної творчості, музична обдарованість) та проблеми їх навчання і виховання. Представлено дослідження про індивідуально-природні передумови обдарованості, труднощі прогнозування обдарованості у дітей та підлітків.

       Рекомендовано як додатковий посібник до навчальних курсів «Дитяча та вікова психологія», «Психологія індивідуальних відмінностей», до спецкурсу «Психологія обдарованої дитини». Посібник може бути використано в роботі практичними психологами в галузі освіти.

159.928

Р 58       Робота з обдарованими дітьми / М. О. Володарська, А. І. Настечко, О. М. Пілаєва, С. М. Полуніна, В. М. Сисоєва. –Х. : Основа, 2010. – 190 с. – (Бібліотечка журналу «Початкове навчання та виховання» ; вип. 1 (73).

         У посібнику висвітлено деякі аспекти роботи з обдарованими учнями в початковій школі, зокрема: методи виявлення обдарованих дітей, категорії та сфери учнівської обдарованості, методи дослідження інтелекту й креативності обдарованих дітей, форми та методи роботи з обдарованими учнями. Визначено важливі складові стратегії успішної роботи з обдарованими дітьми. У практичному блоці посібника систематизовано досвід роботи з обдарованими учнями 1-4 класів. Запропоновано пізнавальні, творчі завдання з окремих предметів.

        Посібник адресовано вчителям початкових класів, шкільним психологам, а також буде корисним студентам педагогічних ВНЗ.      

159.928(075.8)

   С 12           Савенков А. И. Одаренные дети в детском саду и школе : учебное пособие / А. И. Савенков. – М. : Академия, 2000. – 232 с.

       В посібнику всебічно висвітлено проблеми дитячої обдарованості. Проаналізовано концептуальні моделі обдарованості. Представлено результати психогенетичних досліджень. Розглянуто питання діагностики обдарованих дітей, змісту їх освіти та організації навчальної діяльності. Охарактеризовано авторські методи, технології розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дітей. На основі теоретичних джерел і власного авторського дослідження проаналізовано організаційну структуру навчальної діяльності обдарованих дітей. Подано практичні рекомендації.

       Посібник розраховано спеціально на студентів педагогічних університетів. Буде також корисним практичним психологам, педагогам, вихователям.

159.928

   Т 87        Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми / Л. В. Туріщева. – Х. : Основа, 2008. – 122 с. – («Психологічна служба школи»).  

        У книзі розкрито сутність, види та методи діагностики обдарованості, психологічні особливості роботи з обдарованими дітьми. Надано практичні поради та методичні рекомендації до складання навчальних програм для обдарованих дітей. Додатки містять діагностичний матеріал для роботи з обдарованими дітьми.

       Посібник буде корисним педагогам, практичним психологам, студентам – майбутнім педагогам.

РОЗДІЛ  ІІІ.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

378.015.31(477)

  О-13        Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / за ред. С. О. Терепищого. – К. : ВМГО «Союз обдарованої молоді», 2008. – 156 с.

        Книга містить оглядову інформацію про філософсько-наукові основи феномену обдарованості, її концепції, види та критерії. Розкрито засади державної підтримки обдарованої молоді. Проаналізовано сучасний стан та досвід роботи з обдарованими студентами окремих вищих навчальних закладів України, благодійних фондів, громадських об’єднань та молодіжних засобів масової інформації. Розглянуто міжнародний досвід роботи з обдарованою молоддю. Наведено результати соціологічного дослідження серед обдарованої молоді України та її наставників.

        Видання буде корисним в якості практичного посібника для державних органів установ освіти, громадських організацій та всіх, хто цікавиться питаннями сучасного стану роботи з обдарованою молоддю в Україні.

378.015.31(082)

   С 91              Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2008 р. – К.-Кривий Ріг, 2008. – 215 с.

        У збірнику подано матеріали доповідей і повідомлень учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи», що охоплюють широке коло проблем, пов’язаних з навчанням і розвитком студентської молоді. В статтях досліджено філософські, психологічні, педагогічні, соціологічні, фізіологічні та економічні проблеми сучасної освіти творчо обдарованої молоді. Акцентовано особливу увагу на педагогічних технологіях творчого розвитку обдарованої студентської молоді та проектуванні систем розвитку педагогічної творчості педагогів і майбутніх педагогів.

        Для науковців, викладачів, шкільних психологів, аспірантів, студентів.

РОЗДІЛ  ІV.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ, НАВЧАННЯ  ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Журнал «Обдарована дитина» - науково-практичний освітньо-популярний часопис, що видає НАПН України за участю Міністерство освіти і науки України, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Журнал виходить з 2007 р.

        У виданні представлені ексклюзивні матеріали з розвитку дитячих здібностей та талантів: тести, тренінги, розробки уроків та досвід кращих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

        Постійні рубрики журналу:

       «Теоретичний розділ», в якому представлені наукові засади проблеми дитячої обдарованості, теоретичні дослідження з розвитку розумових і творчих здібностей дітей.

        «На допомогу вчителю-предметнику». Рубрика, в якій представлено авторські методики, технології розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дітей з окремих шкільних дисциплін.

        «До картотеки педагога та психолога». В рубрику включено матеріали з теоретико-методологічних основ обдарованості особистості в системі освіти; підготовка педагогів і психологів до роботи з обдарованими дітьми у системі освіти; підготовка батьків до ефективної взаємодії та виховання обдарованих дітей.

        Журнал для педагогів, психологів, батьків та дітей.

Журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості» - науково-методичне видання, засновниками якого є: Національна академія педагогічних наук, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Журнал виходить з 2012 р.

         Постійні рубрики журналу:

        «Наука практиці». В рубрику включено історико-теоретичні проблеми особистісного розвитку інтелектуально обдарованої особистості; теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуальних властивостей обдарованої особистості.

        «Педагогічний та психологічний досвід» - представлено методики вивчення розвитку інтелекту обдарованої особистості; обґрунтування психолого-педагогічного інструментарію особистісного розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді.

        «Майстер-клас», «Авторські програми та проекти». Рубрика представляє інноваційні підходи до виявлення, розвитку обдарованої особистості; особистісно-орієнтовані системи та технології виховання й навчання обдарованих школярів та студентів.

        Журнал рекомендовано для вчителів, психологів, методистів.

Журнал «Одарённый ребенок» - видавницький проект Російської Федерації, що висвітлює теоретичні й практичні дослідження з проблем діагностики й розвитку дитячої обдарованості. Журнал засновано в 2002 р.

        Статті видання присвячено концептуальним моделям дитячої обдарованості й практичним розробкам, виконаним на їх основі.

        Постійні рубрики журналу:

        «Наука – педагогу» - представляє новітні розробки та дослідження в галузі вивчення дитячої обдарованості, раннього розкриття й розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, ексклюзивні матеріали зарубіжних видань.

        «Обдаровані діти і сучасна освіта» - сучасні моделі освіти обдарованих дітей, альтернативні форми для організації навчальної діяльності, майстер-класи для обдарованих учнів.

        «В скарбничку педагога і психолога» - рубрика представлена методичними розробками, порадами кваліфікованих психологів у роботі з обдарованими дітьми; методиками педагогічної та психологічної діагностики обдарованості.

        Журнал є привабливим і корисним як для фахівців, так і для батьків, які зацікавлені в всебічному розкритті творчого потенціалу своєї дитини.

Див. також

"Обдаровані діти: виявлення, навчання і розвиток"

(рекомендаційний бібліографічний список )

 

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020