Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
Paul
Форма входу

Нові надходження книг викладачів (І квартал 2015 р.)

Нові надходження книг викладачів
Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

І  квартал 2015 р.

 

 

 13(082)
  А 43     Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць. Вип. 15 /  ред. рада: Я. В. Шрамко (гол. ред.), Н. П. Козаченко, А. В. Козлов, А. С. Лобанова, О. П. Панафідіна, Т. А. Хорольська. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2014. – 308 с.

    Фахове видання України з філософських наук. Засновником є кафедра філософії Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ». Головний редактор – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, проректор КНУ–директор КПІ Ярослав Владиславович Шрамко.
    У вип. 15 представлено наукові статті з історії філософії, соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології та філософії свідомості.

У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:

Абдула А. И. Массовость как характеристика современного общества
Балута Г. А. До проблеми egoідентичності: лінгвістичні виміри
Брюховецький М. М. Місце і роль знання в інформаційному суспільстві
Козаченко Н. П. Дві грані української філософії
Мішалова О. В.  Історична  дійсність  та  факт  у  світлі  ідей Л. Вітгенштейна
Панафидин И. А. Justum bellum как философская традиция морального ограничения войны
Шрамко Я. В. Природа філософії та її предмет


     Для викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами філософії.

 

 

 

37.07
О  72     Освітній менеджмент : проблеми теорії і практики : монографія / авт. кол.: [Т. С. Дороніна, В. А. Гаманюк, Л. Л. Сушенцева, О. В. Бондаренко, І. А. Волощук, Н. Ю. Дуднік, Н. І. Зеленкова, А. М. Король, О. О. Лаврентьєва, І. Є. Макаренко, С. В.  Мантуленко, О. Б. Потапенко, Л. О. Савченко, В. В. Cадова, С. М. Щербина та ін.] ; за ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – 300 с.

    У колективній монографії, авторами якої є, зокрема викладачі кафедри педагогіки, відображено дослідження з педагогічного та освітнього менеджменту. Монографія охоплює значне коло питань, пов’язаних з розробкою методологічних засад, концептуальних основ менеджменту в освітній сфері. Висвітлено роль комунікації в реалізації управлінських рішень. Визначено нормативно-правове регулювання освітнього менеджменту. Досліджено його історію та стан розвитку в зарубіжних країнах. Проаналізовано проблеми професійної підготовки майбутнього менеджера освіти.
    Для вчених, викладачів, педагогів-практиків, аспірантів, студентів; для усіх, хто цікавиться проблематикою професійної підготовки менеджера освіти, а також ефективного управління навчальними закладами. 

 

373.5.016:51(031)
М 34     Математика : довідник-тренажер. Ч. 1 : Арифметика. Алгебра  / уклад.: І. В. Ловянова, С. Г. Шиперко ; за заг. ред. Н. А. Тарасенкової. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2014. – 152 с.

   Довідник-тренажер, укладений кандидатом педагогічних наук, доцентом  кафедри математики та методики її навчання – І. В. Лов’яновою та старшим викладачем кафедри С. Г. Шиперко,  містить означення, правила, алгоритми дій, приклади виконання вправ та завдання для тренування з тем шкільного курсу математики, які розкривають змістові лінії «Числа» і «Тотожні перетворення виразів».
    Довідник буде корисний для учнів основної і старшої школи, абітурієнтів, студентів-першокурсників, які вивчають курси «Елементарна математика», «Вища математика», а також для учителів шкіл.

373.5.016:811.161.2
М 21     Малюга Н. М. Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи : посібник / Н. М. Малюга. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 110 с.

    Посібник Наталії Миколаївни Малюги – кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови укладено з урахуванням вимог, що висуваються до практики викладання базових дисциплін середньої школи. Запропоновані матеріали покликані розширити і поглибити фахову мовознавчу підготовку вчителів, виробити загально лінгвістичну перспективу, уміння розумітися на складних дражливих питаннях функціонування мови в суспільстві, застосовувати результати мовознавчих досліджень у практиці проведення вступних уроків з української мови.
    Акцентовано особливу увагу на вивченні дискусійних питань, що має вагоме значення в успішній соціалізації учнів і випускників навчальних закладів.
    Для учителів загальноосвітніх шкіл і освітніх закладів нового типу, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентів філологічних факультетів ВНЗ, учнівської молоді.

378(082)
П 24     Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. Вип. 42 / гол. ред. З. П. Бакум ; редкол.: Т. О. Дороніна, В. А. Гаманюк, Т. М. Мішеніна, І. В. Шелевицький, Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг :  КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 304 с.

    У вип.42 висвітлено актуальні теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої та загальноосвітньої школи. Проаналізовано проблеми підготовки майбутніх учителів, методи і форми професійної освіти. Розглянуто психолого-педагогічні чинники в організації навчального процесу загальноосвітньої та вищої шкіл.

У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:

Гаманюк В. А. Стандартизація іншомовної підготовки в контексті інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору
Ємельова А. П. Вивчення досвіду організації трудового навчання в народних школах Катеринославщини в сучасній практиці вищої школи
Лаврентьєва О. О. Методика розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки
Маліцька Л. Б. Вплив етностереотипів на формування особистісної спрямованості
Мерзликін П. В., Хараджян Н. А. Розроблення шаблону оформлення пояснювальної записки курсової роботи засобами хмарних технологій
Міщанчук В. М. Діагностування рівнів сформованості музично-виконавської підготовки студентів інститутів мистецтв з використанням сугестивних технологій
Размолодчикова І. В. Педагогічна задача як засіб дидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів

    Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам.

 

811.124(075.8)
К 61     Колоїз Ж. В. Латинська мова : [навч. посіб.] / Ж. В. Колоїз, Т. М. Мішеніна. – 2-ге вид., доп. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – 121 с. 

    У навчальному посібнику, авторами якого є Жанна Василівна Колоїз – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та Тетяна Михайлівна Мішеніна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри української мови, передбачено як теоретичні відомості з основних розділів латинської мови (фонетики, граматики, морфології), так і низку практичних завдань, які сприятимуть кращому засвоєнню вивченого матеріалу. Крім того, студенти матимуть змогу збагатити свій словниковий запас передусім латинізмами (лексемами латинського походження), а також усталеними конструкціями, так званими крилатими висловами.
    Для студентів факультету української філології.

811.161.2(082)
Ф 54     Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 11 / редкол.: Ж. К. Колоїз (відп. ред.), Г. М. Віняр, С. І. Ковпік, А. В. Козлов, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова. – Кривий Ріг, 2014. – 322 с.

    Фахове видання з філологічних наук: мовознавство. Засновником є кафедра української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ». Відповідальний редакторЖанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.
    У вип. 11 порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Розкрито питання структури і семантики мовних одиниць, лінгвістики і поетики тексту. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та ВНЗ.   

У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:

Афонина Ю. Н.    Факторы возникновения слов с измененной семантической структурой
Бузько С. А.    Оказіональні фразеологізми в текстах сучасної української прози
Вавринюк Т. І.    Невласне пряма мова в новелах М. Коцюбинського
Демиденко  Г. Г.    Лінгвокультурні особливості міміки українців
Іншаков А. Є.    Особливості та функціонування кольорономена червоний та його похідних у староукраїнській мові (ХІ-ХІІІ ст.)
Іншакова І. Є.    Назви на позначення запахів у праслов'янській мові
Іншакова І. О., Іншаков А. Є.  Непродуктивні кольоронайменування в староукраїнській мові (ХІ-ХІІІ ст.)
Каневська О. Б.Щербак С. В.   Розгалуженість, складність і взаємодія образів роману «Апостол Черні» Ольги Кобилянської
Качайло К. А.    Особливості функціонування конфіксальних іменників у творах О. Довженка
Клімчук Г. П.    Запозичення як джерело формування лексичної бази публіцистики М. Грушевського
Колоїз Ж. В.    Афоризми Ліни Костенко як транслятори загальнолюдських цінностей і національних пріоритетів
Малюга Н. М. Тема «Розвиток української мови»: посилення інформаційної складової (до уроку в 9 класі)
Мельник Н. Г.    Відображення роздумів про особливості українського національного характеру у творчості Т. Шевченка
Мішеніна Т. М.    Мовні девіації інтерферентного характеру в системі сучасної української мови
Размолодчикова І. В.    Методичні аспекти використання загадок у навчально-виховному процесі молодших школярів
Талаш І. О.    Групове навчання як засіб формування навичок самоконтролю учнів початкових класів

    Для науковців-філологів, вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

 

811.161.2’373.611
K 61     Колоїз Ж. В. Неузуальне словотворення : монографія /
Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП Астерікс, 2015. – 156 с.

    У монографії Жанни Василівни Колоїз – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови досліджено словотворчий потенціал мовної системи, схарактеризовано оказіоналізми як результати відповідних словотворчих актів, що демонструють способи продукування. Репрезентовано інвентаризацію способів неузуального словотворення, що передбачає узуальні та неузуальні різновиди.
    Монографія має на меті проаналізувати оказіоналізми у словотвірному аспекті, виявити шляхи, прийоми, механізми утворення похідних слів, що з’явилися на «замовлення» конкретної ситуації спілкування.
    Для науковців-філологів, аспірантів, учителів-словесників, студентів – майбутніх філологів.

 

821.161.2.09
Д  67     Донченко Лариса.  Художні моделі національної ідентичності : монографія / Лариса Донченко. – Київ : КНТ, 2014. – 220 с.

    Монографія Лариси Олексіївни Донченко – кандидата філологічних наук, доцента кафедри української та світової літератур є наслідком багаторічних досліджень проблеми відтворення національного характеру в українській художній літературі.
  Означено поняття «національний характер» і «ментальність» у філософському та культурологічному дискурсах. Розкрито своєрідність висвітлення національної ідентичності у творах письменників 20-30-х років ХХ століття (Юрій Клен, В. Винниченко, М. Драй-Хмара,  В. Свідзінський). Проаналізовано художню модель українського світу в прозі Валерія Шевчука. Окреслено міфологічні параметри необарокової прози, визначено духовно-ментальні засади українства. Представлено авторські версії національного характеру, простежено специфіку вираження ментальних спонукань, міфологем і архетипів народної культури як структуруючи чинників художніх творів (В. Стус, Ю. Щербак, Григір Тютюнник, В. Дрозд, І. Вільде, В. Михайличенко, В. Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович, Н. Зборовська, Ю. Андрухович).
    Досліджено історіософську лірику криворізької поетеси Любові Баранової та її переклади поезій А. Ахматової.
   Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів, учителів-словесників гімназій і ліцеїв.

 

 

911.3:93(075)
П 18     Паранько І. С. Історична географія : конспект лекцій /  І. С. Паранько. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 2014. – 128 с.

    У навчальному виданні доктора геологічних наук, професора, завідувача кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання І. С. Паранько подано загальні відомості про історичну географію як самостійний напрям, об’єкт, предмет, мету її вивчення; розглянуто методи історико-географічних досліджень; у хронологічному порядку розкрито історію становлення та еволюції літосфери, гідросфери, атмосфери, клімату й біосфери впродовж усієї геологічної історії розвитку Землі.
     Курс лекцій розраховано на студентів географічних факультетів, учителів географії шкіл, коледжів і ліцеїв.

 

94(100)(082)
Д 70     Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства : зб. наук. праць. Вип. 12 / гол. ред. О. І. Кожухар. – Кривий Ріг, 2014. – 176 с.

   У вип. 12 збірника, виданого кафедрою всесвітньої історії КПІ, розглянуто актуальні проблеми всесвітньої історії та історії України; методології історії; методики викладання історичних дисциплін; правознавства. Головний редактор – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії – О. І. Кожухар.

У даному випуску представлено статті викладачів кафедри:

Вєтохіна В. О. Імперська політика Росії ХІХ – початку ХХ ст. у білоруській історіографії 1994-2004 рр.: суб’єктивні начерки
Журба Л. В.Проблемне навчання історії: методичні рекомендації
Кожухар О. І. Відносини Ірану та країн Центральної Азії в 90-ті рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
Мак Т. Ф. Соціальні, політично-правові інституції середньовічного західноєвропейського суспільства як варіант античної моделі соціуму
Москаленко В. Г. Формування (пасивного) виборчого права в УРСР(30-ті роки ХХ ст.)
Чирва Ю. І. Грузинсько-осетинський конфлікт кінця ХХ – початку ХХІ ст. :  від вияву сепаратизму до російської воєнної агресії
Яшин В. О. Творення модерної історії. Сучасний наратив (до річниці вікопомних подій)

     Для науковців, аспірантів, студентів.

 

Підготували: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу
Ю. С. Душко, бібліограф ІІ кат.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020