Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Нові надходження книг викладачів (ІІ квартал 2015 р.)

Нові надходження книг викладачів
Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ІІ квартал 2015 р.

 

316.61:373.3(075.8)
Ш 61    Шимко І. М. Соціалізація особистості молодшого школяра : навч.-метод. посіб / І. М. Шимко, І. О. Талаш. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 140 с.

    Автори посібника – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти Ія Миколаївна Шимко та кандидат філологічних наук, доцент кафедри Інна Олександрівна Талаш. У посібнику подано базові теоретичні відомості про сутність, етапи, агенти і фактори процесу соціалізації особистості молодшого школяра. Практична частина містить завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів і методичні рекомендації щодо їх виконання.
    Посібник розраховано на студентів спеціальності «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

 

 

37(477.63)(091)
Є 60    Ємельова А. П. Розвиток трудового навчання в народних школах Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : навч.-метод. комплекс / А. П. Ємельова. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 70 с.

    Навчально-методичний комплекс розроблено Анною Петрівною Ємельовою, кандидатом педагогічних наук, викладачем кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну згідно з вимогами до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ за кредитно-модульною системою. Комплекс передбачає зміст і структуру програми спецкурсу «Розвиток трудового навчання в народних школах Катеринославщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), словник-мінімум. Методичне забезпечення курсу окреслює тематику і перелік основних питань до лекційних і практичних занять, самостійні завдання творчого та навчально-дослідницького характеру, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.
    Рекомендовано для практичного використання у процесі підготовки фахівців педагогічного профілю. Адресовано викладачам, студентам, вчителям, аспірантам і здобувачам.

 

 

37.014.6:005.6
У 67    Управління якістю освіти : досвід та інновації : колективна монографія / авт. кол.: [Л. Л. Сушенцева, З. С. Кучер, О. Є. Сушенцев, В. А. Яковлєва, Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, С. Л. Кучер, Ю. С. Кулінка, К. Ю. Савченко, В. Г. Щербина] ; за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої, Н. В. Житник. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2014. – 462 с.

    Монографія присвячена пам’яті керівника наукової школи з теорії та практики управління навчальними закладами, доктора педагогічних наук, професора Валерії Семенівни Пікельної.
     Авторами наукового видання стали вчені наукової школи В. С. Пікельної.
    У монографії висвітлено актуальні проблеми управління якістю освіти у вітчизняному освітньому просторі з позиції набутого досвіду та визначення інноваційних шляхів їх вирішення. Представлено методологічні засади управління якістю освіти, які виступають підґрунтям оновлення діяльності сучасної професійної школи. Розглянуто теоретичні аспекти вдосконалення якості освіти. Розкрито механізми забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів.
    Монографію адресовано широкому колу освітян: керівникам навчальних закладів, викладачам вищої школи, науковцям та всім тим, чия діяльність пов’язана з підвищенням якості освіти.

 

 

37.014.6:005.6(082)
У 67    Управління якістю освіти : досвід та інновації : матеріали педагогічних читань, присвячених пам'яті керівника наукової школи з проблем управління освітою, доктора педагогічних наук, професора Валерії Семенівни Пікельної. 23 січня 2015 р. / за ред. Л. Л. Сушенцевої. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 140 с.

    Матеріали науково-педагогічних читань відображають теоретико-методологічні засади управління якістю освіти, організаційно-педагогічні умови підвищення якості освіти, науково-методичне забезпечення підвищення якості підготовки фахівців та досвід управління якістю трудової, технологічної і професійної підготовки в загальноосвітній, професійній та вищій школі.
     Адресовано науковцям, педагогам-практикам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, методистам професійно-технічних закладів та працівникам інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

 

373.2.016:811.111(075.8)
М 54    Методичні основи вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку : навч.-метод. посібник / укладач Л. Л. Мацепура. – Кривий Ріг, 2015. – 120 с.

    Укладачем навчально-методичного посібника є кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської мови з методикою викладання Мацепура Людмила Леонідівна. У теоретичному блоці посібника висвітлено педагогічні умови навчання англійської мови дітьми дошкільного віку. Розкрито особливості організації навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку на заняттях з англійської мови. У практичному блоці подано матеріал з методики організації та проведення занять з англійської мови на ранньому етапі навчання. Запропоновано творчі завдання, розробки завдань з використанням відеоматеріалів та малюнків, наведено цікаві види ігор, пісні, вірші.
    Навчально-методичний посібник розраховано на викладачів, аспірантів, студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта».

 

 

377.3
С 91    Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / Л. Л. Сушенцева ;  за ред. Н. Г. Ничкало. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2011. – 439 с.

    У монографії доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Лілії Леонідівни Сушенцевої розглянуто етапи становлення і розвитку проблеми професійної мобільності в історії системи професійно-технічної освіти; підходи до трактування професійної мобільності в різних науках. Обґрунтовано модель професійно мобільного кваліфікованого робітника та систему роботи професійно-технічного навчального закладу з формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника. Розкрито зміст і структуру психолого-педагогічної готовності педагогічних кадрів до формування професійної мобільності та їх підготовки до такої діяльності в системі методичної роботи професійно-технічного навчального закладу.
    Адресовано науковцям, педагогічним працівникам професійно-технічних і вищих навчальних закладів, працівникам управлінь освіти і науки, студентам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

378(082)
П 24    Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. Вип. 43 / за ред. З. П. Бакум ; редкол.: Т. О. Дороніна, В. А. Гаманюк, Т. М. Мішеніна, І. В. Шелевицький, Я. В. Шрамко. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 311 с.

    У вип.43 висвітлено актуальні теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої та загальноосвітньої школи. Проаналізовано проблеми підготовки майбутніх учителів, методи і форми професійної освіти. Розглянуто психолого-педагогічні чинники в організації навчального процесу загальноосвітньої та вищої шкіл.
    У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:

Бондаренко О. В. Зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи в умовах профільної школи
Брисіна Т. Б., Власенко І. М. Розвиток метафоричного мислення студентів-хореографів у роботі над етюдами
Варфоломєєва І. М. Організація навчально-виробничої практики у класах географічного профілю
Волкова Н. В. Змістово-процесуальний підхід як основа реалізації ефективного взаємозв’язку структурних компонентів навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя технології
Ганчук О. В.Особливості кваліфікації навчальних екскурсій з географії, що використовуються у процесі підготовки майбутніх учителів
Драшко О. М. Система педагогічних умов підготовка вчителів обслуговуючої праці до використання художніх ремесел у навчально-виховному процесі
Іванченко В. О. Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень студентів із використанням тестового контролю
Іншаков А. Є. Якість освіти як сучасна парадигма підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Дошкільна освіта"
Ковшар О. В. Освіта як педагогічна категорія в контексті глобалізацій і викликів часу
Кокарева Е. Дидактичні умови творчого саморозвитку майбутніх учителів музики (на прикладі вивчення дисципліни "Хорове диригування")
Коновал О. А.(співавт.) Індивідуалізація самостійної роботи студентів-фізиків на засадах вимог здоров'язбережувального навчання
Кулінка Ю. С. Методологічні аспекти впровадження веб-квест-технології як виду проектної діяльності для підвищення якості освіти
Кучер З. С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя технологій у модульній системі навчання
Кучер С. Л. Оцінювання проектної діяльності майбутніх учителів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (за програмою INTEL "Навчання для майбутнього")
Недашковський Ю. В., Кучма О. І. Технології навчання студентів із використанням міжпредметних зв'язків
Овчаренко Н. А. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в теорії навчання
Пінська О. Л. (співавт.) Техніка мовлення як елемент мовленнєвої майстерності майбутніх педагогів
Савченко К. Ю. Упровадження професійно-педагогічних ситуацій як засобу розвитку комунікативних умінь майбутніх вихователів дошкільних закладів
Савченко Л. О. Аналіз нормативних документів підвищення якості освіти майбутніх учителів технології і креслення засобами педагогічної діагностики
Свірська Ж. М. Проблеми вдосконалення змісту і структури програми та підручників із літератури у висвітленні Євгена Пасічника
Серьогіна І. Ю. Розвиток самостійності студентів ВНЗ як компонента їх культури праці
Сушенцев О. Є. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання: результати експерименту
Сушенцева Л. Л. Вплив глобалізаційних процесів у суспільстві на зміст підготовки професійно мобільного кваліфікованого робітника
Фурдак Т. Д. Використання суміжних видів мистецтва як важливий складник навчання диригента у ВНЗ
Цись О. О. Аналіз сучасних підходів до формування професійної мобільності майбутніх фахівців
Яковлєва В. А. Якісна освіта як показник стану готовності педагогів до формування життєвої компетентності учнів

    Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам.

 

 

378:37.011.3-051
С 13    Савченко Л. О. Педагогічна діагностика якості підготовки майбутніх учителів : теорія і практика : монографія / Л. О. Савченко. – Кривий Ріг : СТПРЕС, 2013. – 367 с.

    У монографии доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри  педагогіки і методики технологічної освіти Лариси Олексіївни Савченко розкрито проблему якості підготовки майбутніх учителів. Проаналізовано основні напрямки розробки теоретичних і методичних основ організації процесу підготовки майбутніх учителів у професійній діяльності в системі вищої педагогічної освіти. Розкрито сутність педагогічної діагностики і якості освіти. Показано роль педагогічної діагностики, як процесу в ході якого відбувається вивчення, оптимізація, забезпечення правильного визначення результатів навчання; контроль, перевірка, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденції, прогнозування подальшого розвитку подій.
    Монографія буде корисною у науково-практичній діяльності викладачів, науковців, учителів і студентів.

 

 

378:37.011.3-051(075)
С 13    Савченко Л. О. Методика використання педагогічної діагностики підвищення якості освіти майбутніх учителів : навч.-метод. посіб. / Л. О. Савченко. – Київ : КНТ, 2014. – 216 с.

    У навчальному посібнику, автором якого є  доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри  педагогіки і методики технологічної освіти Лариси Олексіївни Савченко, розглянуто педагогічну діагностику як систему методів і засобів, яка створює основу для виявлення труднощів у роботі студентів, дозволяє визначити сильні та слабкі сторони їх підготовки до професійної педагогічної діяльності, окреслити оптимальні шляхи подальшого підвищення якості освіти майбутніх учителів у ВНЗ. Представлено різні тестові завдання, педагогічні ситуації, веб-квест, проекти тощо, які доцільно використовувати під час педагогічного діагностування якості підготовки майбутніх учителів.
    Для викладачів вищої педагогічної школи, вчителів при проходженні курсів підвищення кваліфікації, студентів.

 

 

378.016(075.8)
М 54    Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. /  О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. –  Київ : КНТ, 2014. – 262 с.

    У навчальному посібнику, автором якого серед інших є Олена Олександрівна Лаврентьєва, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів; питання методики проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами. Розкрито види та прийоми активізації процесу  навчання у вищій школі. Акцентовано особливу увагу на проблеми удосконалення навчального процесу на підставі використання активних методів, активізації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів. Досліджено особливості вищої освіти в розвинених країнах світу.
    Посібник розраховано на викладачів, аспірантів, магістрантів вищих навчальних закладів.

 

821.09(082)
Л 64    Літератури світу : поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Вип. 4 / редкол. : А. В. Козлов, С. І. Ковпік, О. А. Галич [та ін.]. – Київ: НВП Інтерсервіс, 2014. – 314 с.

    Фахове видання України з філологічних наук. Випуск присвячено світлій пам’яті головного редактора збірника наукових праць, доктора філологічних наук, професора Козлова Анатолія Васильовича.
    У Вип. 4 представлено дослідження з питань практично-еволюційної поетики й теоретичної поетології; національної специфіки художнього мислення (ментальності); розвитку концептуальних бачень духовності літератур світу.
    У даному випуску представлено статті викладачів КПІ:

Козлов А. В. Пам'ять, воля, культура як засади таланту, майстерності, геніальності й не тільки
Варданян М. В. Образ Олександра Довженка у публіцистиці української діаспори (на матеріалі літературно-критичних портретів Ю. Лавріненка та І. Кошелівця)
Журба С. С. «Енеїда І. Котляревського як твір-fanfiction
Каневська О. Б. Порівняльна характеристика українських та російських скоромовок
Ковпік С. І. Поетика густативного циклі кулінарних казок для дітей
Коломієць Н. Є. Художня картина світу уладського циклу
Мельник Н. Г. Репрезентація рис національного характеру в українських народних переказах про запорозьких козаків
Свірська Ж. М. Мотиви смерті у художній структурі новел М. Хвильового
Семенченко Л. М. Художня версія народного характеру в оповіданнях Олександра Довженка про Велику Вітчизняну війну
Яременко Н. В. Міфологічна картина світу кельтського епосу

    Для викладачів філологічних дисциплін, аспірантів, студентів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами духовності літератур світу.

 

821.161.2-3.09
К 56    Ковпік С. І.  Поетика густативів (на матеріалах творів української прози ХІХ ст.) : монографія / С. І. Ковпік. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 179 с.

    Монографія доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри російської філології та зарубіжної літератури Світлани Іванівни Ковпік присвячена дослідженню основних питань і проблем поетики густативів, густативного та сапористичного у творах української прози ХІХ століття. Конкретні густативи і системи густативів  розглянуто перш за все як сформовані практичним досвідом людей уявлення й поняття про конкретні смакові якості й характеристики страв і тих інгредієнтів, із яких вони виготовляються, а категорії густативне і сапористичне тлумачаться й використовуються як найузагальненіші аспекти процесів приготування і споживання харчо смаків, пригощання ними людей різних категорій. Вищою метою дослідження обрано вияв і вивчення поетичних засобів та прийомів творення письменниками як окремих густативів, так і системи густативностей  страв.
    Монографія призначена для літературознавців, етнологів, українознавців, викладачів, аспірантів, студентів – майбутніх філологів.

 

 

Підготували: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу
Ю. С. Душко, бібліограф ІІ кат.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020