Єдина Країна! Единая Страна!

БІБЛІОТЕКА
ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"Навігація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Психологія сімейних стосунків: теорія і практика

    Сучасна сім'я і її проблеми служать об'єктом дослідження ряду наук – психології, педагогіки, соціології, демографії, економіки. Фахівці вивчають динаміку емоційних стосунків у шлюбі, причини самотності в сім'ї та її розпаду, особливості сімейного виховання.
    Психологія сім'ї - відносно молода галузь психологічного знання, яка перебуває у стадії свого становлення. Вона базується на багатющій практиці сімейної психотерапії, досвіді психологічної допомоги сім'ї та сімейного консультування, практиці психологічного консультування батьків з питань виховання та розвитку дітей і підлітків. Особливістю психології сім'ї як наукової дисципліни став її нерозривний зв'язок з психологічної практикою. Саме соціальний запит на оптимізацію життєдіяльності сім'ї, підвищення ефективності подружнього життя і дитячо-батьківських відносин, вирішення проблем виховання дітей у сім'ї прискорив розвиток та процес інституціоналізації даної наукової дисципліни.

615.85
Б 87     Браун Дж.  Теория и практика семейной психотерапии. - 3-е междунар. изд. /  Дж. Браун, Д. Кристенсен. - СПб : Питер, 2001. – 352 с.  – (Золотой фонд психотерапии).

    У книзі змістовно і доступно з позицій системного підходу описані основні моделі сучасної сімейної психотерапії, на прикладах показана специфіка їх практичного застосування. Книга складається з трьох частин: перша присвячена основним етапам розвитку сім'ї як соціальної одиниці, друга - аналізу теорій, що лежать в основі провідних напрямків сімейної психотерапії, третя - розгляду практичних проблем, з якими доводиться стикатися сімейним психотерапевтам в контексті професійної діяльності. Значну увагу приділено як класичним, так новітнім теоретичним підходам, сформованим вже в епоху постмодерну, зокрема - конструктивізму, наративній  психотерапії та ін.
    Книга орієнтована на широке коло фахівців, що працюють у сфері клінічної психології та психотерапії.

159.9:316.356.2(075.8)
К 21                              Карабанова О. А.    Психология семейных отношений и основы семейного консультирования : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. «психология» / О. А. Карабанова. – М. : Гардарики, 2007. – 320 с.


   У навчальному посібнику розглянуто проблеми генезису, розвитку і функціонування сім'ї як цілісної системи в єдності її структурно-функціональних компонентів. Подано основні характеристики подружніх відносин (емоційні зв'язки, рольова структура сім'ї, особливості спілкування, згуртованість), гармонійних і дисгармонійних сімей. Особливу увагу приділено дитячо-батьківським відносинам і проблемам виховання дітей у сім'ї, емоційним відносинам батьків і дітей, включаючи специфіку материнської та батьківської любові, прихильності дитини, параметри сімейного виховання.
    Адресовано студентам психологічних і педагогічних вузів, фахівцям, що працюють з сім'ями, практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, а також батькам.

159.922.7
К 44        Кісарчук З. Г. Психологічна допомога сім'ї: навчальний посібник: у 3 кн.  Кн. 1 / З. Г. Кісарчук, О. І. Єрмусевич. - К. : Главник, 2006. – 128 с.

    Посібник  присвячено питанням психологічної допомоги сім’ї. У ньому розглянуто особливості сучасної української сім’ї як соціальної одиниці, що функціонує в умовах кризи. Проаналізовано її специфіку як клієнта психологічної консультації.
    Висвітлено найбільш поширені моделі сучасної сімейної психотерапії і консультування, обговорено особливості їх застосування у вітчизня¬них соціокультурних умовах. Запропоновано ряд розроблених авторами теоретико-методичних підходів до роботи з сім’єю.

159.922.7
 П 86          Психологічна     допомога     сім'ї: у 3 кн. Кн. 2  / за заг. ред. З.  Г.  Кісарчук.  –  К. : Главник,  2006.  – 160 c. – (Психол. інструментарій).


    В посібнику розглянуто зарубіжні школи сімейної психотерапії у вітчизняному соціокультурному контексті.

159.922.7
П 86          Психологічна     допомога    сім'ї: у 3 кн. Кн. 3 / за   заг.    ред.  З.   Г.   Кісарчук.  –  К. :   Главник,  2006.  –    144 с.   –    Психол. Інструментарій

        Розглянуто вітчизняні традиції в теорії та практиці надання психологічної допомоги сім’ї.
    Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Соціальна педагогіка» тощо, викладачам психологічних дисциплін, психологам-практикам, а також широкому колу фахівців, які зайняті у сфері психологічної допомоги сім’ї.371.018
К 56        Ковалев  С.  В.      Психология   семейных    отношений   /
С. В. Ковалев. - М. : Педагогика, 1987. – 159 с.


   Автор розповідає про умови створення в сім'ї здорового морально-психологічного клімату, необхідного для успішного формування особистості дитини.
    У книзі розкрито питання взаємин подружжя, батьків і дітей, організації спільного домашньої праці, господарсько-економічної діяльності сім'ї, подано різні практичні поради з виховання підростаючого покоління.
     Для батьків.

371.018
П 36           Пича В. М.     Радость семейного общения / В. М. Пича - К.: Рад. шк., 1991. - 191 с. - (Сер. «Семья и общество»)


    Як будувати взаємини з дитиною? Що необхідно робити для того, щоб міцнів емоційний зв'язок з дочкою чи сином, без чого неможливо впливати на різні сторони їх життєдіяльності? Що таке авторитет батьків? Суботній вечір - чим зайняти дитину? Ці та інші питання, що стосуються виховання дітей у сім'ї та організації активних форм сімейного дозвілля, популярно висвітлено в пропонованій книзі.
    Для батьків, вихователів, вчителів, широкого кола читачів.


371.015(075.8)
П 86         Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / под ред. Е.Г. Силяевой. - М. : Академия, 2002. - 192 с.

    У навчальному посібнику розглянуто динаміку сімейних відносин в сучасному суспільстві, закономірності подружніх взаємин, причини їх дестабілізації, проаналізовано типи сімейних конфліктів, соціально-психологічні фактори, що призводять до розлучення. Особливе місце відведено методам соціально-психологічної допомоги сім'ї при дестабілізації сімейних відносин.
    Може бути корисною аспірантам, викладачам педагогічних коледжів та ВНЗ.

15
С 21    Сатир В.   Как строить себя и свою семью / В. Сатир. - М. : Педагогика, 1992. - 192 с.

    Автор книги - прогресивний американський психолог В. Сатир, засновник сімейного консультування, продовжувач гуманістичного напрямку в психології, запрошує читача до розмови про проблеми сімейного життя.
     Як навчити кохати і бути коханим, як подивитися на себе очима своїх дітей, як зробити взаємини в сім'ї гуманними - ось далеко не повне коло питань, порушених автором.
   Книга написана з щирою любов'ю до людини, вірою в його творчі можливості, з тонким і добрим гумором.
     Для широкого кола читачів.
159.9:316.356.2
С 21          Сатир В.    Семейная терапия. Практическое руководство / В. Сатир, Р. Бэндлер, Д. Гриндер. - М. : Ин-т Общегуманитарных Исследований, 2009. – 244 с.

    Книга засновниці сімейного консультування Вірджинії Сатир присвячена найважливішій темі - роботі з сім'єю. На прикладі ретельного розбору власних випадків і випадків своїх колег-психотерапевтів Сатир демонструє філігранну техніку психотерапевтичної роботи з різноманітними проблемами, що виникають у сім'ї.
    Для психологів, соціальних працівників, педагогів корекційних навчальних закладів та інших фахівців суміжних спеціальностей, студентів зазначених напрямків.
615.85
С 30       Семейная психотерапия: Хрестоматия. - СПб : Питер, 2000. –  512 с.

    У хрестоматії представлені роботи провідних зарубіжних авторів – фахівців з психології та психотерапії сім'ї. Книга включає в себе опис теорії і методів сімейної психотерапії, психотерапії сімейних пар, сімейного підходу в дитячій психотерапії, сімейної психотерапії при роботі з залежностями і відображає весь спектр сучасних напрямків у цій галузі практики. Хрестоматія є змістовним та методичним доповненням до навчального посібника «Психологія та психотерапія сім'ї» («Пітер», 1999).
  Призначена для психологів, психотерапевтів, сімейних консультантів, наркологів, для широкого кола студентів, аспірантів і викладачів медичних і психологічних вузів і факультетів.


15
С 30         Семья в психологической      консультации: Опыт и проблемы психологического    консультирования : монография  /  под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М. : Педагогика, 1989. - 208 с.

   Монографія присвячена психології сімейних відносин, проблемам діагностики порушень сімейних відносин і розвитку особистості дитини, а також завданням і методам психологічної допомоги сім'ї у рамках Служби сім'ї. У книзі відображено науково-практичний досвід Московського консультативного центру допомоги сім'ї в області взаємодії та спілкування дітей і батьків.
       Для психологів, педагогів, лікарів.

159.922.7
С 38                  Синягина  Н.   Ю.     Психолого-педагогическая
коррекция детско-родительских отношений / Н. Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2003. - 96 с.

    Розглянуто основні причини проблем дитячо-батьківських відносин і методи їх корекції. Автор спирається як на теоретичні дослідження в цій області юристів, медиків, психологів, так і на власне багаторічне вивчення проблеми в різних регіонах Росії.
    Книга адресована педагогам, психологам, батькам.

Навігація
Відкритий доступ

Copyright MyCorp © 2020